به گزارش روابط عمومی خانه ترخیص به نقل از گمرک، مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک اصلاحیه ضوابط ناظر بر ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر را جهت اجرا به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: ضوابط ناظر بر ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر مجموعاً تا سقف مبلغ پنج هزار (5000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای هوایی و تا سقف مبلغ دو هزار (2000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای زمینی، ریلی و دریایی ارسال می‌گردد. با توجه به مشروح دستورالعمل جدید رعایت مفاد آن در مبادی ورودی و خروجی کشور با هماهنگی بانک ملی ایران و مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی است.

متن دستورالعمل اجرايي ضوابط ناظر بر ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بي‌نام همراه مسافر

ورود ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً تا سقف مبلغ ده هزار (10.000) یورو يا معادل آن به ساير ارزها مجاز بوده و ورود ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً بیش از مبلغ ده هزار (10.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز نمی‌باشد. همچنین خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام توسط هر مسافر به خارج از کشور از طریق سایر مبادی، مجموعاً تا سقف مبلغ پنج هزار (5.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای هوایی و تا سقف مبلغ دو هزار (2.000) یورو یا معادل آن با سایر ارزها از مرزهای زمینی، ریلی و دریایی مجاز بوده و خرج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر سقف مبلغ مذکور مجاز نمی‌باشد.

ماده 1‌‌‌‌‌‏- ورود ارز‌‏/ اسناد بانکی (از قبیل چک بانکی، چک تضمیني، چک مسافرتی و سایر اسناد مالی قابل انتقال) و اوراق بهادار بی‌نام مانند اوراق قرضه به‌صورت فيزيکي به هر طریق توسط هر مسافر از خارج از کشور تا سقف مبلغ ده ‌هزار (10.000 ) یورو يا معادل آن به ساير ارزها نياز به اظهار نداشته و براي ورود ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً به مبلغ بيش از سقف تعيين شده، مسافر مي‌بايست در مبادي ورودي نسبت به اظهار ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه خود (به صورت کتبی یا شفاهی) به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام و اطلاعات موردنیاز را به‌صورت سیستمی از طریق درگاه گمرک جمهوری اسلامی ایران ثبت نماید. ضمناً مسافر می‌تواند قبل از ورود به کشور از طریق درگاه مزبور، ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه خود را به‌صورت سیستمی اظهار نماید.

ماده 2‌‌‌‌‌‏- پس از اظهار ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (10.000) یورو يا معادل آن به ساير ارزها توسط مسافر و دريافت کد رهگيري، گمرگ جمهوری اسلامی ایران ضمن ارجاع سیستمی اطلاعات اظهارشده به درگاه بانک ملی ایران، نسبت به راهنمایی مسافر به باجه بانک ملي ايران اقدام می‌نماید.

ماده 3‌‌‌‌‌‏- بانک ملي ايران پس از دريافت ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، نسبت به ارائه رسيد چاپي حاوي کد رهگيري، مبلغ و نوع ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام دريافتي به مسافر اقدام و مراتب را به‌صورت سیستمی به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نماید.

ماده 4‌‌‌‌‌‏- گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي اقدام می نماید.

تبصره: ‏ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (10.000) یورو يا معادل آن به ساير ارزها تا زمان تعيين تکليف از سوي مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي، نزد بانک ملي ايران نگهداري مي‌گردد.

ماده 5‌‌‌‌‌‏- مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي، پس از بررسي نسبت به اعلام نتيجه به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام مي‌نمايد.

ماده 6‌‌‌‌‌‏- در صورت تأیيد منشاء ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام از سوي مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي، مراتب از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران به بانک ملي ايران اعلام و بانک مزبور بنا به درخواست مسافر یا نماینده قانونی ایشان، درخصوص ارز نسبت به حواله وجه به داخل و يا خارج از کشور در چارچوب مقررات ارزی، پرداخت عين ارز و یا خرید آن به نرخ آزاد و درخصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بي‌نام نسبت به استرداد آن اقدام و اطلاعات نحوه استرداد ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام را در سامانه ثبت مي‌نمايد.

تبصره 1‌‌‌‌‌‏- چنانچه ارز فيزيکي جزء اسعار جهان‌روا نبوده و یا به تشخيص بانک ملي ايران قابليت مصرف نداشته باشد، عين ارز به مسافر مسترد مي‌گردد.

تبصره 2‌‌‌‌‌‏- درصورت درخواست مسافر مبني بر حواله وجه به خارج از کشور، بانک ملي ايران مي‌بايست نسبت به ابطال سيستمي کد رهگیری مأخوذه بابت ارز اظهارشده و رسید چاپی آن اقدام و مراتب را به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام نمايد.

ماده 7‌‌‌‌‏- خروج ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بي‌نام به صورت فیزیکی به هر طریق توسط هر مسافر به خارج از کشور، مجموعاً تا سقف مبلغ پنج هزار (5.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای هوایی و تا سقف مبلغ دو هزار (2.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای زمینی، ریلی و دریایی مجاز می‌باشد.

ماده 8‌‌‌‌‌‏- خروج ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً مازاد بر مبلغ پنج هزار (5.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای مرزهای هوایی و مبلغ دو هزار (2.000) یورو و یا معادل آن به سایر ارزها برای مرزهای زمینی، ریلی و دریایی توسط هر مسافر به خارج از کشور منوط به اظهار آن در زمان ورود به کشور و مشروط به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری صادره از سوی باجه بانک ملی ایران و تا سقف مبلغ مندرج در رسید مزبور در مبادی خروجی به گمرک جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ماده 9‌‌‌‌‏- خروج ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام صرفاً توسط شخص اظهارکننده به همان ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده مجاز خواهد بود.

ماده 10- در صورتي که مسافر قصد خروج کل ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده را داشته باشد، گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به ابطال سيستمي کد رهگیری مأخوذه بابت ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده و رسيد چاپي آن اقدام مي‌نمايد.

ماده 11‌‌‌‌‌‏- در صورتي‌که مسافر قصد خروج ارز به ميزان کمتر از مبلغ اظهار شده را داشته باشد، گمرک جمهوری اسلامی ایران مسافر را به باجه بانک ملي ايران راهنمایی نموده و بانک ملي ايران نیز ضمن کسر مبلغ موردنظر از مبلغ اظهارشده در سامانه مربوطه، نسبت به صدور رسید چاپی جدید اقدام و مراتب را به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می نماید.

تبصره: مفاد این ماده مشمول اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام نمی‌باشد.

ماده 12‌‌‌‌‌‏- در صورت عدم تأیيد منشاء ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي، ضمن طرح شکايت در مرجع قضايي، مراتب را جهت درج در سامانه به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام مي‌نمايد.

ماده 13‌‌‌‌‌‏- در صورت صدور رأي برائت قطعي از سوي مرجع قضايي، مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي مراتب را از طريق گمرک جمهوری اسلامی ایران به بانک ملي ايران اعلام و بانک مزبور براساس مفاد ماده (6) اين دستورالعمل اقدام مي‌نمايد.

ماده 14‌‌‌‌‏- در صورت صدور رأي محکوميت قطعی از سوي مرجع قضايي، مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي مراتب را از طريق گمرک جمهوری اسلامی ایران به بانک ملي ايران اعلام و بانک مزبور ضمن ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده در سامانه و اعلام مراتب به گمرک جمهوری اسلامی ایران، عين ارز اظهارشده را به اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزي جمهوری اسلامی ایران تحويل نموده و اداره مزبور نیز نسبت به خريد ارز به نرخ روز و واريز معادل ريالي آن به حساب تعيين‌شده از سوي خزانه‌داري ‌کل کشور اقدام مي‌نمايد. درخصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، واریز معادل‌ریالی آن به نرخ روز به‌حساب خزانه، منوط به وصول وجه اسناد و اوراق مزبور خواهد بود.

ماده 15‌‌‌‌‌‏- تا قبل از ورود مسافر به کشور، مسافر می‌تواند نسبت به مرجوع‌نمودن ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (10.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها اعم از آنکه آن را اظهار نموده و یا ننموده باشد، اقدام نماید.

تبصره: در صورتی که ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام توسط مسافر اظهارشده باشد، بانک ملی ایران بدون قید و شرط عین ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام را به مسافر مسترد و هم‌زمان مراتب را جهت ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام و متعاقباً گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز مراتب ابطال را به‌صورت سیستمی به مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي اعلام می‌نماید.

ماده 16‌‌‌‌‌‏- درخصوص رانندگان بخش حمل و نقل بين‌المللي، خلبانان، کاپیتان‌های کشتی و خدمه آنها رعايت موارد فوق الزامي است.

ماده 17‌‌‌‌‌‏- دارندگان اظهار نامه قبلی (غیر الکترونیکی) از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل حداکثر 6 ماه فرصت دارند به پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک جمهوری اسلامی ایران به آدرس www.irica.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت اطلاعات مربوطه و دریافت کد رهگیری اقدام نمایند. خروج ارز در مهلت تعیین شده و بعد از آن صرفاً توسط شخص اظهارکننده، به همان نوع ارز اظهارشده، با ارائه رسيد چاپي حاوي کد رهگيري و تحويل اصل اظهارنامه قبلی(غیرالکترونیکی) مجاز خواهد بود.

ماده 18‌‌‌‌‌‏- ورود و خروج ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام از طریق مراسلات پستی و حمل بار بیش از مبلغ پنج هزار (5.000) یورو يا معادل آن به ساير ارزها ممنوع مي‌باشد.

ماده 19‌‌‏- عدم رعایت ضوابط فوق، مشمول مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 خواهد بود.‌‏

ماده 20‏- در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، چنانچه مأمورین و یا ضابطین قانونی مربوطه برای مبالغ کمتر از سقف 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها، ظن به پولشویی، تأمین مالی تروریسم یا سایر جرائم منشاء مرتبط پیدا کنند، طی روال مشابه مبالغ بالاتر از سقف مقرر (10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها) در این ‌خصوص نیز تسری خواهد یافت.