به گزارش روابط عمومی خانه ترخیص به نقل از گمرک، مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران طی بخشنامه‌ای نکاتی را درخصوص چگونگی روند انجام کارشناسی متمرکز اظهارنامه‌های ارجاعی به گمرکات اجرایی یادآور شد.

در این بخشنامه تأکید شده است که در صورت برقراری تماس از سوی هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی با کارشناس مجازی در ارتباط با فرآیند تشریفات گمرکی اظهارنامه مراتب باید با قید فوریت به اطلاع مسئولان مافوق رسانده شود.

متن بخشنامه به این شرح است:

در راستای ارائه تسهیلات به خدمت‌گیرندگان گمرک و تسریع در انجام تشریفات گمرکی و به منظور وحدت رویه و تقویت بازدهی طرح کارشناسی متمرکز، دستور فرمایند موارد زیر جهت اجرا و رعایت کامل به کارشناسان متمرکز آن گمرک ابلاغ نمایند:

– کارشناسان مربوطه موظف هستند در ارتباط با اظهارنامه‌های ارجاعی در طرح کارشناسی متمرکز در چهارچوب ضوابط زمان سنجی ابلاغی اقدام نمایند.

ضروریست ترتیبی اتخاذ گردد تا کارتابل کارشناسان متمرکز در پایان وقت اداری هر روز تعیین تکلیف و چنانچه لازم باشد انجام بخشی از امور جاری در کارتابل، به روز بعد موکول گردد با اطلاع و موافقت مسئول مافوق صورت گیرد.

– در موارد نیاز کارشناسان متمرکز به مرخصی و یا ضرورت اعزام به مأموریت اداری، قبلاً باید نسبت به معرفی و اختصاص جانشین در سیستم اقدام گردد تا از معطلی اظهارنامه‌های جاری در کارتابل کارشناسان جلوگیری شود.

– کارشناسان از خروج از صف مکرر اظهارنامه‌های در حال بررسی که منجر به معطلی اظهارنامه و تطویل در امر رسیدگی می‌گردند خودداری و ضمن بررسی دقیق اظهارنامه مطرح رسیدگی، در صورت لزوم کل نقایص اظهارنامه را طی یک مرحله از طریق درج نظر به ذینفع اعلام نموده تا از تکرار فرآیند خروج از صف اظهارنامه جلوگیری شود.

– به منظور ایجاد وحدت رویه، لازم است در ظهرنویسی اظهارنامه‌ها (درج نظر) در سیستم جامع امور گمرکی، قالب ارزیابی و ظهرنویسی که قبلا از سوی دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات و این مرکز ابلاغ گردیده است را دقیقاً رعایت نمایند و از به‌کار بردن عبارت‌های غیرمتعارف و خارج از شئونات اداری در قسمت نظرات اکیداً خودداری نمایند.

– مسئولیت کارشناسان سالن متمرکز صرفاً در حیطه استنتاج از اسناد الکترونیکی پیوست اظهارنامه درج شده در سامانه می‌باشد، لذا در صورت نیاز به بررسی بیشتر اسنادی، علاوه بر اسناد الکترونیکی مندرج در اظهارنامه، کارشناسان متمرکز صرفاً مراتب را از طرق درج در سامانه و یا معاون فنی یا جانشین آن گمرک پیگیری نمایند.

– بررسی مجوزهای قانونی صادره توسط سازمان‌های مجوزدهنده (غیر از کالاهای قرار گرفته در سطح 1 سیستم انتخاب مسیر) و یا حذف سازمان‌های نظردهنده برعهده کارشناسان متمرکز بوده و لذا از ارجاع آن به درب خروج خودداری گردد.

– در صورت بروز اختلاف و مواردی که کارشناسان متمرکز نسبت به ارائه گزارش اقدام می‌نمایند، گزارش مربوطه مستقیماً به کارتابل معاون فنی و یا جانشین آن گمرک که کالا از آن ترخیص می‌گردد (گمرک ارزیابی) ارسال و ضمن خودداری از برقرای ارتباط تلفنی یا حضوری با صاحبان کالا و یا نمایندگان قانونی آنها صراً براساس نظر نهایی مدیر یا معاون درج شده در سامانه توجه و بر آن اساس اقدام نمایند.

– در صورت اعتراض اظهارکننده نسبت به نظر کارشناس متمرکز و یا فرآیند اجرای رسیدگی به اظهارنامه، صرفاً اظهارکننده می‌بایست از طریق ثبت اعتراض خود در epl اقدام نماید و کارشناس از پذیرش حضوری یا تلفنی اعتراضات خودداری نماید.

– کارشناسان متمرکز مکلف به رعایت زمان‌سنجی مقرر در رسیدگی به اعتراضات اخذ شده از طریق سامانه بوده و ملزم می‌باشند براساس دستور صادره مدیر یا معاون گمرک مربوطه اقدام نمایند.

– با توجه به عدم اطلاع اظهارکننده از فرآیند تخصیص اظهارنامه به کارشناسان متمرکز، در صورت برقراری تماس از سوی هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی با کارشناس مجازی در ارتباط با فرآیند تشریفات گمرکی اظهارنامه، ضروری است کارشناس مراتب را به قید فوریت به اطلاع مسئولین مافوق (معاون فنی یا مدیرکل) برساند.

– به منظور تسریع در بررسی و تعیین ارزش کالاهای اظهاری، رعایت موارد مندرج در بخشنامه‌های شماره 79888/95 مورخ 2/5/95 و شماره 216707/94/390 مورخ 13/12/94 دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه مورد تأکید می‌باشد.

– در صورتی که کارشناسان مجازی علاوه بر انجام وظایف مربوط به کارشناسی، سایر امور مربوطه نیز به آنها محول شده باشد، اولویت در رسیدگی به اظهارنامه‌های ارجاع شده به کارتابل آنها خواهد بود.

– کارشناسان مجازی از در اختیار قرار دادن نام کاربر و رمز عبور به سایر همکاران جداً خودداری نمایند، در غیر این صورت تبعات آن به عهده کارشناس خواهد بود.

– بدیهی است در نهایت مسئولیت عواقب عدم رعایت هر یک از موارد مندرج در بخشنامه مزبور از سوی کارشناسان مجازی به عهده ایشان خواهد بود.